Ilya Torosov

Deputy Minister
Ministry of Economic Development

Ilya Torosov

A full speaker biography for Ilya Torosov will be added to the site shortly.


Speaker at these events:

Bonds, Loans & Derivatives Russia 2020